TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การประชุมเพื่อจัดทำและร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 

ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำและร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 ซึ่งประกอบด้วย ประชาคมตำบลบ้านแหลม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้านแหลม และ

คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านแหลม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2562 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามข้อ

5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผน

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ตามหนังสือกระทรวง

มหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่น หรือผู้มีส่วนได้เสียใน

ท้องถิ่นตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่อาจดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ ให้ดำเนินการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในวันเดียวกันตามความเหมาะสม 

ในการประชุมนี้ คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมตำบลบ้านแหลม ได้มีมติเห็นชอบให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2565

และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2565 เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

และประกาศให้ประชาชนทราบลำดับต่อไป

 

alt

alt

alt

 

 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน - แผน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101ต่อ 22
E-mail : saraban_06760703@dla.go.th

นายก อบต. : 032-483-101 ต่อ 17
ปลัด อบต. : 032-483-101 ต่อ 20
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 11
กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.