TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณธรรม จริยธรรม

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2566 พุธ, 09 สิงหาคม 2023 สำนักปลัด 54
2 รายงานผลโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566 ศุกร์, 07 กรกฏาคม 2023 สำนักปลัด 56
3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จันทร์, 12 มิถุนายน 2023 สำนักปลัด 98
4 รายงานผลการนำผลการประเมินจริยธรรม ศุกร์, 31 มีนาคม 2023 สำนักปลัด 143
5 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศุกร์, 31 มีนาคม 2023 สำนักปลัด 135
6 พฤติกรรมทางจริธรรมของข้าราชการ อังคาร, 31 มกราคม 2023 หน่วยตรวจสอบภายใน 196
7 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม อังคาร, 17 มกราคม 2023 สำนักปลัด 193
8 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้าง ศุกร์, 21 ตุลาคม 2022 สำนักปลัด 76
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ อังคาร, 18 ตุลาคม 2022 สำนักปลัด 136
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น จันทร์, 17 ตุลาคม 2022 สำนักปลัด 136
11 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 จันทร์, 17 ตุลาคม 2022 สำนักปลัด 139
12 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี2566 จันทร์, 17 ตุลาคม 2022 สำนักปลัด 142
13 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 66 (Do's & Don'ts) จันทร์, 17 ตุลาคม 2022 สำนักปลัด 145
14 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2566 จันทร์, 17 ตุลาคม 2022 สำนักปลัด 134
15 มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ศุกร์, 07 ตุลาคม 2022 สำนักปลัด 153

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 032-483-101 โทรสาร : 032-483-101ต่อ 22
E-mail : saraban_06760703@dla.go.th

นายก อบต. : 032-483-101 ต่อ 17
ปลัด อบต. : 032-483-101 ต่อ 20
สำนักปลัด : 032-483-101 ต่อ 11
กองคลัง : 032-483-101 ต่อ 13
กองช่าง : 032-483-101 ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม : 032-483-101 ต่อ 15
โทรสาร : 032-483-101 ต่อ 22
  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.